ZŠ Němčice nad Hanou

Adresa: Tyršova 360,

798 27 Němčice nad Hanou

Telefon: 582 386 579

Web: zsnem.pvskoly.cz

E-mail: zsnem@pvskoly.cz

Ředitel: Mgr. Hana Matušková

O projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

investice-do-rozvoje-sml

Více informací zde.

Výběr vhodné střední školy u žáků se zdravotním postižením je podstatně složitější než u intaktní populace žáků. K běžným faktorům, které žáci musí vzít při svém rozhodování v úvahu, přistupuje celá řada dalších omezení souvisejících zejména s mírou a charakterem zdravotního postižení.

Vzdělanostní volba žáků se zdravotním postižením má určitá specifika:

 • Volba školy a oboru je pro žáky se zdravotním postižením komplikovanější. To je dáno nižší nabídkou možností studia s ohledem na charakter i míru postižení, kdy je třeba vzít v úvahu vhodnost oboru a podmínky studia (např. možnost bezbariérového přístupu, dostupnost pomůcek,…) i kvalifikační a další požadavky budoucí profese.
 • Vzhledem k obtížnějšímu uplatnění absolventů se ZP na trhu práce je třeba volbě oboru věnovat zvýšenou pozornostpreferovat volbu takového oboru, po kterém je na trhu práce poptávka a vybírat spíše „realisticky.“ Souběh zdravotního postižení a nevhodně zvoleného oboru může šance absolventa na uplatnění na trhu práce výrazně snížit.
 • Vzdělávání žáků se ZP přináší ve srovnání s běžnou populací specifické přínosy, zejména možnost větší integrace mezi vrstevníky a později i do společnosti. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením je tedy třeba vnímat z širšího hlediska, nejen jako přípravu pro vhodné povolání a vstup na trh práce, ale i jako nástroj osobního rozvoje žáka, podpory samostatnosti, soběstačnosti a individuální nezávislosti.
 • U žáků se ZP je třeba zaměřit vzdělávání na maximální využití jejich osobního potenciálu. Pro žáky s tělesným postižením je vhodné využít potenciál pro duševní práci, u mentálního postižení je třeba se naopak zaměřit na jejich manuální nebo tvůrčí dovednosti, u smyslově postižených na zbývající smysly. Získání odborné kvalifikace a dosažení co nejvyššího vzdělání, které odpovídá možnostem žáků, je podstatnou podmínkou budoucí ekonomické soběstačnosti a nezávislosti absolventů se ZP na sociálních dávkách. Dalšími podstatnými aspekty úspěchu je aktivní přístup, iniciativa, soběstačnost a podnikavost.

Základní oblasti, které je třeba při volbě školy u žáků se ZP vzít v úvahu:

Vhodnost studia vzhledem k charakteru postižení, kterou je třeba posoudit z celé řady hledisek. V úvahu je třeba vzít především:

 • Nároky studijního oboru a případné kontraindikace z hlediska zdravotního stavu.
 • Podmínky studia na škole (vybavení školy, bezbariérový přístup, dostupnost speciálních pomůcek, možnost získání asistenta, vzdálenost školy, dojíždění,…).
 • Možnost vykonávání profese a získání odpovídajícího pracovního zařazení vzhledem k charakteru postižení.
 • Prognózu zdravotního stavu a možnost věnovat se vystudovanému oboru i v budoucnu.

Psychologické charakteristiky žáka; v této souvislosti je třeba zvážit:

 • Schopnosti a dovednosti žáka
 • Školní výsledky
 • Osobnostní charakteristiky
 • Vzdělanostní aspirace
 • Zájmové preference
 • Vztah žáka k jednotlivým profesím

Charakter povolání. Při výběru oboru je třeba zvážit nejen možnost žáka se ZP absolvovat vzdělání v daném oboru, ale později v něm skutečně pracovat. Je třeba vzít v úvahu zejména:

 • Charakteristiky pracovního prostředí (hlučnost, prašnost, chemické látky,…).
 • Druh pracovních činností a jejich nároky (požadavky na fyzickou zdatnost a mobilitu, nároky na způsob a formu komunikace, nároky na rychlost a přesnost práce, flexibilitu, odolnost vůči stresu apod.).
 • Způsob organizace práce (nutnost cestovat, směnný provoz, práce večer, možnost pracovních úlev, zkrácení pracovní doby, práce z domova, apod.).

Pro získání podrobných informací a vytvoření konkrétní představy o nárocích profese je vhodný i přímý kontakt žáků s potenciálními zaměstnavateli.

Uplatnění oboru na trhu práce. Při volbě oboru u žáků se ZP je třeba důsledněji zvážit zájem zaměstnavatelů o absolventy daného oboru, zejména vzít v úvahu konkrétní možnosti pracovního uplatnění v místě bydliště (zda se v blízkosti nachází firma, která by mohla absolventa se ZP zaměstnat), dále možnost dopravy do zaměstnání. Absolvování oboru, který je na trhu práce výrazněji nedostatkový, případně oboru, ve kterém by absolvent mohl samostatně podnikat, může představovat při vstupu na trh práce významnou výhodu.

Faktory ovlivňující volbu SŠ žáků se ZP

Volbu střední školy u žáků se zdravotním postižením je specifická, je třeba vzít v úvahu více řadu omezujících faktorů. V tomto textu uvádíme důvody, které ovlivnily volbu střední školy u žáků se zdravotním postižením, tak jak je vnímali sami žáci se zdravotním postižením v rámci šetření „Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem“.

Nejčastěji uváděné důvody, které ovlivnily výběr školy, jsou u žáků se ZP stejné jako u běžné populace:

 • Zájem o obor (77 %)
 • Možnost budoucího pracovního uplatnění (61 %)

Další důvody už ovlivnily žáky se zdravotním postižením ve větší míře než je u žáků běžné populace.

 • Dopravní dostupnost (60 %)
 • Blízkost školy (48 %)
 • Horší prospěch (42 %)
 • Doba studia (34 %)
 • Zdravotní stav (18 % - 66 % podle druhu zdravotního postižení)
 • Finanční situace rodiny (28 %)

Dopravní dostupnost (60 %) a blízkost školy (48 %) patří k faktorům, které žáci se zdravotním postižením musí brát v úvahu častěji než žáci běžné populace. To je dáno nejen samotnými obtížemi při dojíždění, např. v případě žáků s tělesným postižením, ale často i nižší nabídkou vhodných studijních příležitostí v okolí bydliště (např. v důsledku omezené volby oboru, menší sítě škol pro žáky se zdravotním postižením nebo potřeby bezbariérového přístupu).

Vzhledem k tomu, že vysoký podíl ve sledované skupině žáků se zdravotním postižením tvoří žáci s mentálním postižením, je poměrně často uváděným důvodem omezujícím volbu střední školy horší prospěch (42 %).

Zdravotní stav představuje významný limitující faktor při výběru středního vzdělání. Toto omezení může být buď absolutní, kdy druh nebo míra postižení žáka může studium některých oborů nebo vykonávání profese vylučovat, případně relativní, kdy závisí na možnostech kompenzace postižení, například dostupnosti speciálních pomůcek, bezbariérovém přístupu, poskytnutí osobního asistenta a dalších. Svoji roli v tomto směru mohou sehrát i změny v trendu v přístupu k žákům se zdravotním postižením, například větší ochota škol k integraci těchto žáků. Zdravotní stav byl faktorem, který hrál významnou roli zejména u žáků s tělesným postižením (66 %) a žáků s více vadami (57 %), žáků se zrakovým postižením (51 %) a sluchovým (45 %).

Problémy při výběru SŠ u žáků se ZP

Výběr oboru a školy je obtížným úkolem i pro žáky běžné populace. U žáků se zdravotním postižením je jejich situace při výběru oboru specifická, v úvahu je třeba brát nejen případné zdravotní omezení žáka při studiu, ale i při následném uplatnění na trhu práce.

Nejčastěji žáci se zdravotním postižením uvádějí obtíže s výběrem oboru, o který by měli zájem (35 %) a oboru, po kterém je poptávka na trhu práce (24 %). K výraznějším problémům patří obtížné dojíždění do školy (23 %), nalezení oboru, který by mohl žák s postižením studovat (16 %) a později v něm s ohledem na omezení dané postižením i pracovat (18 %). Ke specifickým problémům, se kterými se žáci se zdravotním postižením při výběru střední školy a oboru setkávají, patří: potřeba bezbariérového přístupu (7 %), nezájem školy přijmout žáka se zdravotním postižením (5 %), dostupnost speciálních pomůcek (5 %) a obtíže se získáním osobního asistenta (5 %).

Problémy žáků se zdravotním postižením při volbě střední školy a oboru – podle druhu postižení

Problémy, se kterými se žáci se zdravotním postižením potýkají, se liší podle druhu postižení.

Najít vhodný obor studia, tedy obor, který by mohli vzhledem ke zdravotnímu postižení studovat, bylo nejtěžší pro žáky:

 • s tělesným postižením
 • s více vadami
 • se zrakovým postižením.

Najít obor, ve kterém by následně mohli pracovat, bylo nejobtížnější pro žáky:

 • s tělesným postižením
 • s více vadami
 • se sluchovým postižením

V následující tabulce jsou uvedeny obtíže, se kterými se žáci s postižením při výběru střední školy setkali, podrobněji, a to v rozdělení podle základních druhů postižení. Vyplývá z ní například, že problém se získáním osobního asistenta měli nejčastěji žáci s tělesným a sluchovým postižením, dostupnost speciálních pomůcek byla největším problémem pro zrakově postižené. Nezájem škol o přijetí žáka s postižením uváděli nejčastěji žáci s tělesným postižením, stejně jako problémy s bezbariérovým přístupem.

 

Hledat

Kontaktujte nás

E-mail:
Předmět:
Zpráva:
Kolik je 1+1? (antispam)