ZŠ Němčice nad Hanou

Adresa: Tyršova 360,

798 27 Němčice nad Hanou

Telefon: 582 386 579

Web: zsnem.pvskoly.cz

E-mail: zsnem@pvskoly.cz

Ředitel: Mgr. Hana Matušková

O projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

investice-do-rozvoje-sml

Více informací zde.

Internet patří k nejčastěji používanému informačnímu prameni při samostatné přípravě žáků na volbu povolání. Jeho význam vzrůstá i ve školní přípravě. Ve vyučování tematického okruhu Svět práce jsou internetové zdroje pro žáky vhodné zejména k prohlubování již nabytých znalostí. Mohou být efektivně využívány k vyhledávání informací o možnostech vzdělávání, jednotlivých profesích a uplatnění na trhu práce, rad pro psaní životopisu a přijímací pohovor, k přípravě na přijímací zkoušky na střední školu a pro získávání praktických dovedností (např. nácvik vyhledávání pracovních míst).

Využití internetu v hodinách zaměřených na volbu povolání do jisté míry předpokládá u žáků znalosti práce s výpočetní technikou a internetem a základní orientaci v této problematice z jiných vyučovacích předmětů.

Dále vám představíme zdroje určené v první řadě pro žáky. Práce s doporučenými internetovými zdroji jim pomůže nejen k získávání informací a osvojování kompetencí důležitých pro volbu povolání, ale i postupnému rozvíjení informační gramotnosti.

 

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce 

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ve zkratce uváděný jako ISA) se díky rozsahu a kvalitě poskytovaných informací stává výchozím internetovým zdrojem nejenom pro žáky, ale i rodiče, učitele a poradenské pracovníky. Jeho hlavním cílem je všestranná podpora při rozhodování o volbě povolání. Informační systém ISA poskytuje užitečnou pomoc především při hledání vzdělávací a kariérové cesty.

Informační systém je tvořen čtyřmi hlavními sekcemi:

  1. Volba škol a oboru vzdělání. Informace o oborech, obsahu vzdělávání, školách a podmínkách pro přijetí s možností vyhledávání informací podle oboru, povolání a školy.
  2. Absolventi škol a trh práce. Profesionálně zpracované informace o aktuálním stavu a potřebách trhu práce. 
  3. Průvodce volbou povolání. Multimediální průvodce, který žákům pomáhá s jednotlivými kroky volby povolání. Základem jsou filmové scény z reálného pracovního prostředí, kterými prolínají dialogy dívky s chlapcem, zaměřené na typické znaky a požadavky vykonávaných činností, povolání a pracovišť. Na ně navazují doplňující kvízy a odkazy na vzdělávací nabídku.
  4. Problémy při studiu. Tato část přináší užitečné informace, rady a doporučení odborníků, co dělat v různých problémových situacích při studiu a nabízí příručku s desaterem správného učení, autentické příběhy a další užitečné odkazy.

Nespornou výhodou Informačního systému ISA je přehlednost, moderní grafický design a možnost vyhledávání informací podle různých hledisek. Obsahová stránka je garantována Národním ústavem odborného vzdělávání.

www.infoabsolvent.cz

 

Atlas školství

V internetovém Atlase školství jsou k dispozici aktuální přehledy škol a jejich studijní nabídka. Pro žáky jsou z množství dostupných informací důležité především podrobné informace o středních školách. Ty lze vyhledávat podle názvu školy, oboru, ale i regionů apod. Vedle této databáze Atlas školství obsahuje vyčerpávající informace o přijímacích zkouškách, včetně instrukcí, a ukázky jak správně vyplnit přihlášku na střední školu. Stránky jsou provozovány za spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí.

www.atlasskolstvi.cz

 

Test volby povolání

Tyto stránky nabízejí zpoplatněný test volby povolání, který má své uplatnění ve fázi rozhodování žáků o volbě povolání na konci základní školy. Jeho prostřednictvím žáci získají informace o preferovaných oblastech světa lidské práce, zjistí svůj pracovní typ osobnosti a předpoklady pro práci ve zvolených profesích. Test vznikl ve spolupráci mnoha renomovaných odborníků z řad pedagogů a psychologů a je inspirován Hollandovým modelem, který dobře postihuje oblasti profesních zájmů.

www.proskoly.cz

  

Rejstřík škol

Interaktivní rejstřík škol a školských zařízení působících na území České republiky. Možnost vyhledávání podle názvu školy, adresy, IČO, IZO, druhu školy, kraje, zřizovatele aj.

rejskol.msmt.cz

 

Start na trh práce

Internetové stránky Start na trh práce jsou komplexním informačním průvodcem volbou povolání. Svojí podobou jsou určeny především pro žáky a studenty, cenné rady zde naleznou také rodiče a učitelé. Zpracována jsou následující témata: profesní orientace a volba povolání, vzdělání a výběr ze vzdělávací nabídky, výběr zaměstnání, ucházení se o zaměstnání, práva a povinnosti zaměstnanců, kariérový růst a soukromé podnikání. Start na trh práce dále obsahuje přehledně zpracované zdroje informací, dostupná je také metodika pro výchovné poradce. Internetové stránky jsou spravovány Národním ústavem odborného vzdělávání.

www.vstupnatrhprace.cz

 

Průvodce světem povolání

Tyto interaktivní internetové stránky poskytují podrobné informace o více než 600 povoláních v podobě textu, fotografií a zvukových nahrávek. Průvodce světem povolání svým uživatelům nabízí např. dotazníky zájmů, dovedností a databázi povolání s výběrem podle oblíbených vyučovacích předmětů, oblečení používaného při práci, charakteru pracovní činnosti, předmětu práce, pracoviště a stupně vzdělání. Uživatelskou nadstavbu k databázi povolání tvoří moduly Volba povolání a Vstup na trh práce. Modul Volba povolání obsahuje osm různých postupů volby povolání, aby si každý žák mohl vybrat právě ten, který mu nejvíce vyhovuje. Modul Vstup na trh práce nabízí pomoc při získávání zaměstnání (návody jak se ucházet o zaměstnání, psát žádost o zaměstnání a životopis). Průvodce světem povolání je určený především žákům základních škol. Tomu odpovídá forma, grafika i jednodušší a stručnější podání informací.

www.occupationsguide.cz

 

Národní soustava povolání

Podrobné informace o jednotlivých povoláních je možné nalézt v Národní soustavě povolání, kterou je možné považovat za nejkomplexnější a nejpodrobnější informační systém o povoláních. Kartotéka obsahuje kolem 1900 profilů pracovních pozic, jejich obecnou charakteristiku, informace o pracovních činnostech, charakteru a předmětu práce, pracovních prostředcích a podmínkách, zdravotních, osobnostních a kvalifikačních požadavcích. Nechybí ani informace o poptávce na trhu práce a průměrném výdělku v regionálním členění. Kartotéka je aktuálním, podrobným a přehledným průvodcem světem práce a důležitým pramenem informací, který mohou využít nejenom učitelé a rodiče, ale i mládež rozhodující se o budoucím profesním zaměření, výchovní poradci, zájemci o práci, zaměstnavatelé a další. Vzhledem ke způsobu zpracování informací je tento zdroj určen spíše pro dospělé. Při využití ve vyučování na základních školách je nutné počítat s vysvětlením a komentářem učitele. Výhodou je, že lze vybrané pozice exportovat do souboru, uložit v počítači a vytisknout. Garantem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

katalog.nsp.cz

 

Zdroj: www.vychova-vzdelavani.cz

Hledat

Kontaktujte nás

E-mail:
Předmět:
Zpráva:
Kolik je 1+1? (antispam)